Data Center สปสช.โครงการระบบสารสนเทศการประมวลผลกลาง การประกันสุขภาพถ้วนหน้้า หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๒-๔ อาคารรวมหน่วยงานราชการ “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑ ๔๒๐๐

ได้เรียนแจ้งชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดหนองคาย เรียบร้อยแล้ว

เบื้องต้นระบบศูนย์ประมวลผลกลางดังกล่าว ยังใช้งานได้ไม่เต็มที่นัก แต่เชื่อว่าอนาคตอันใกล้นี้เราจะสามารถใ้ช้ข้อมูลในการเอื้อประโยชน์ในการทำงานได้เป็นอย่างดี ติดต่อขอชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านได้ที่ sugunxp@hotmail.com (เฉพาะเจ้าหน้าที่สังกัด สสอ.บุ่งคล้า)

หรือ หากท่านต้องการสมัครเพื่อขอ USER และ PASSWORD เองก็สามารถติดต่อได้ที่ http://dc.nhso.go.th

หรือหาก พบปัญหาในการใช้งานแจ้งผู้ดูแลระบบ โทร.02 141 4200 หรือ ผ่านทาง E-mail Address ที่ ithelpdesk@nhso.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: search engine optimization company | Thanks to seo service, seo companies and internet marketing company