Tag Archives: โครงการไข้เลือดออก

Demo โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

การควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับวงการสาธารณสุขไทยเรา ซึ่ง โดยหลักการดูเหมือนจะไม่ยากเท่าไหร่นัก สิ่งที่พอทานทนกับโรคติดต่อนี้ คือ นวตกรรมการรักษา ถึงแม้จะเป็นเพียงปลายเหตุ แต่ก็ช่วยชีวา ประชาชนได้ ยิ่งหากการป้องกัน และควบคุมโรคเกื้อหนุน จะทำให้โรคดังกล่าวเป็นไปในรูปแบบการผ่อนหนักให้เป็นเบา จะพูดไปว่าไม่ให้เกิดก็คงเหลือเกิน….เป็นที่น่าภาคภูมิใจมาก ที่ชาวสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ผู้บริหารทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น ระดับจังหวัด อำเภอ รวมถึงผู้บริหารทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในเรื่องนี้..ถึงแม้ว่าโครงการจะพึ่งคลอดตามรูปแบบของการบริหารจัดการ แต่กระบวนการด้านการปฏิบัติ เราชาวอำเภอบุ่งคล้าไม่เคยหยุดหย่อน….เพียงอาศัยความสามารถในการบริหารจัดการไปก่อนหน้าแค่นั้นเอง…

วันนี้ได้มีโอกาส ได้เรียบเรียง ปรุงปรุงโครงการเพื่อนำเสนอ…ที่ประชุม CUP อำเภอบุ่งคล้า เลยนำมาเพื่อเป็นกรณีศึกษา เพื่อการพัฒนา รูปแบบการดำเนินงาน ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในลำดับต่อไป…

สามารถ Download โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอบุ่งคล้า ปี 2553

Powered by WordPress | Designed by: search engine optimization company | Thanks to seo service, seo companies and internet marketing company