แบบประเมินศูนย์เด็กเล็ก

แบบประเมินศูนย์เด็กเล็กใช้เป็นแบบประเมินของเจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็กในการประเมินตนเอง เพื่อทราบสถานการณ์ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสิ่งแวดล้อม ตลอดถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในศูนย์เด็กเล็ก เพื่อที่จะได้ข้อมูลมาประกอบการพัฒนาให้ศูนย์เด็กเล็กเป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่และได้มาตรฐาน
รวมถึงใช้เป็นแบบประเมินของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาชุมชน ตัวแทนชุมชนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ใช้เป็นแบบประเมินเพื่อรับรองศูนย์เด็กเล็ก ว่าพัฒนาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับใด ดีมาก ดี หรือพื้นฐาน

แบบฟอร์มสามารถ Download ได้ที่นี่ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: search engine optimization company | Thanks to seo service, seo companies and internet marketing company