แนวทางการควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2553

deguegide

ระยะที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2552- มีนาคม 2553 ลดโรคให้น้อยที่สุดให้ถึง Baseline เป็นการป้องกันโรคล่วงหน้าก่อนช่วงระบาด เพื่อตัดวงจรการแพร่เชื้อไวรัสในหน้าแล้ง ใช้วิธีการวิเคราะห์ต้นตอการระบาด สืบค้นแหล่งรังโรค กำจัดศักยภาพของแหล่งแพร่โรค และ ระงับการแพร่เชื้อในพื้นที่เสี่ยง

เกณฑ์พิจารณาพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ คำนวณจากข้อมูล แล้วให้คะแนน ดังนี้

1.1 การเกิดโรคซ้ำซาก หมายถึง อัตราป่วยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา จำนวนปีที่มีอัตราป่วยสูงกว่าค่า Median ของประเทศอย่างน้อย 2 ปี
โดยค่า Median ของประเทศในแต่ละปี = Median ของอัตราป่วยชอง 76 จังหวัดรายปี รอบ 5 ปีที่ผ่านมา

1.2 อัตราป่วยปี 2552 ลดลงต่ำกว่าอัตราป่วยต่ำสุดในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา ให้คะแนนต่ำกว่า 1 , สูงกว่า = 0 ถ้าต่ำมากมีโอกาสเกิดการระบาดมาก

1.3 อัตราป่วยปี 2552 สูงกว่า Median ย้อนหลัง 5 ปี ของจังหวัด แสดงว่า ยังมีการระบาดอยู่ปีถัดไปจะมีโอกาสน้อยกว่า ให้คะแนนสูงกว่า = 0, ต่ำกว่า = 1

1.4 ปี 2552 มีการแพร่ไปยังพื้นที่อำเภอต่างๆ มาก (มีจำนวนอำเภอที่มีการระบาดมาก) ให้คะแนน
ร้อยละของอำเภที่มีการระบาด < 26.79 % = 3 ร้อยละของอำเภที่มีการระบาด > 26.79 % -52.01% = 2
ร้อยละของอำเภที่มีการระบาด > 52.01 % -64.62% = 1
ร้อยละของอำเภที่มีการระบาด >64.62% = 0

1.5 เป็นจังหวัดที่เป็นเขตอุตสาหกรรม/ท่องเที่ยว ให้คะแนน ถ้าเป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรม/ท่องเที่ยว = 1
ไม่เป็นเขตอุตสาหกรรม/ท่องเที่ยว = 0

การให้คะแนน คะแนนสูงสุด 11 คะแนน

จังหวัดที่ได้ระดับคะแนน 0-2 คะแนน มีโอกาสเสี่ยงน้อย
จังหวัดที่ได้ระดับคะแนน 3-5 คะแนน มีโอกาสเสี่ยงปานกลาง
จังหวัดที่ได้ระดับคะแนน 6-7 คะแนน มีโอกาสเสี่ยงสูง
จังหวัดที่ได้ระดับคะแนน 8-11 คะแนน มีโอกาสเสี่ยงสูงมาก/หรือวิกฤต

สำหรับเกณฑ์พิจารณาพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของไข้เลือดออก ระดับชุมชนหรือ หมู่บ้าน โดยคำนวณจากข้อมูล อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสูงกว่า ค่า Median 5 ปีย้อนหลังของพื้นที่นั้น

ระยะที่ 2 (Phase 2) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2553- เดือนพฤษภาคม 2553 ป้องกันโรคโดยการเร่งการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน โรงเรียน สถานบริการสาธาารณสุข โรงพยาบาล วัด มัสยิด แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยเน้น

- กำจัดภาชนะเสี่ยงสำคัญ
- จัดการแหล่งเพาะพันธุ์
-กวาดล้างลูกน้ำยุงลายให้ลดลงต่ำที่สุด HI~0 ,CI=0

ระยะที่ 3 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2553 – กันยายน 2553 ควบคุมการระบาดของโรคให้เกิดน้อยที่สุด (น้อยกว่าค่า Target line) ต้องระงับการแพร่เชื้อ เฝ้าระวังโรค ค้นหาผู้ป่วย ส่งตรวจวินิจฉัย และควบคุมยุงพาหะ

โดยเน้น

- ระบบรายงานที่รวดเร็ว
- สอบสวนโรค
- ความทันเวลาในการควบคุมโรค
- มาตรฐานการควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
- ประเมินผลการดำเนินงาน ได้แก่ การประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย

การประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมโรคระดับอำเภอ

หมายเหตุ : การจัดระบบ Epidemic Graph ที่ใช้ข้อมูล Baseline Median line และ Target line มีการคำนวณ ดังนี้
Baseline หมายถึง ข้อมูลจำนวนป่วยต่ำสุดรายเดือนในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
Median line หมายถึง ข้อมูลจำนวนป่วยจากการหาค่ากลางทางสถิติ (Median) รายเดือน จากข้อมูล 5 ปีที่ผ่านมา
Target line หมายถึง ค่าข้อมูลที่เป้าหมาย การควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐานของประเทศ 5 ปี (ย้อนหลัง 2548-2552)
ระดับจังหวัด : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐานของประเทศ 5 ปี (ย้อนหลัง 2548-2552)

แหล่งข้อมูล : กลุ่มโรคไข้เลือดออก สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: search engine optimization company | Thanks to seo service, seo companies and internet marketing company