ระเบียบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

หมวดที่ 1

วัตถุประสงค์ของระบบหลักประกันสุขภาพ
ข้อ 5 เพื่อสนับสนุนการจัดบริการของหน่วยบริการสาธารณสุขในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพสำหรับประชาชนโดยเฉพาะ ผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงการบริการได้โดยง่าย สะดวกรวดเร็ว และให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ข้อ 6 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายแม่ และเด็ก, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง และผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนสามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ข้อ 7 เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเองและร่วมบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ข้อ 8 เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ข้อ 9 เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมของกองทุนหลักประกันสุขภาพ สำหรับภารกิจถ่ายโอนด้านสุขภาพในอนาคต
หมวดที่ 2
สมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตำบล
ข้อ 10 สมาชิกกองทุนฯต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีภูมิลำเนาและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในตำบล
2. เป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

หมวดที่ 3
คณะกรรมการการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพตำบล

ข้อ 11 คณะกรรมการการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ประกอบด้วย
1. นายก อบต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ
2. สมาชิก อบต.หรือสมาชิกสภา อบต. ที่สภามอบหมาย จำนวน 2 คนเป็นกรรมการ
3. ผู้แทนหน่วยบริการที่ สปสช. มอบหมายจำนวน 1 คนเป็นกรรมการ
4. ผู้แทน อสม. ที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คนเป็นกรรมการ
5. ผู้แทนหมู่บ้านที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง หมู่บ้านหรือชุมชนละ 1 คนเป็นกรรมการ(กรณีเทศบาลเป็นชุมชน)
6. ปลัด อบต. เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ 12 คณะกรรมการการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดทำข้อมูลและแผนดำเนินที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมายและหน่วยบริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2. ดำเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในความรับผิดชอบสมารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3. บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส และจัดทำสรุปผลการดำเนินงานหรืองบดุล เมื่อสิ้นปีงบประมาณเพื่อนำเสนอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
4. รับผิดชอบการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการทำบัญชีหรือทรัพย์สินในระบบหลักประกันสุขภาพให้เป็นไปตามรูปแบบที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพกำหนด
5. จัดตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามความจำเป็น
ข้อ 13 คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี
เมื่อคณะกรรมการอยู่ในตำแหน่งครบวาระ 2 ปี แล้วยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ ให้คณะกรรมการที่ครบวาระอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปจนกว่าคณะกรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่
กรณีกรรมการตามข้อ 11 (2) (5) พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้มีการคัดเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่าง ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

ข้อ 14 นอกจากการพ้นตำแหน่งโดยวาระแล้ว กรรมการตามข้อ11 (2)- (5)พ้นจากตำแหน่งในกรณีต่อไปนี้
1.ตาย
2.ลาออก
3.โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้ได้รับโทษจำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดพลาดที่ได้ประกันมาหรือความผิดลหุโทษ
4.เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
5.เป็นบุคคลล้มละลาย
6.ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามข้อ (2) (5)
7.โดยคำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ 15 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพมีที่มาดังนี้
1. เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้จัดสรรจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2. เงินงบประมาณอุดหนุนสมทบตามสัดส่วนจาก อบต.
3. เงินบริจาคสมทบจากชุมชน/องค์กรชุมชน
4. รายได้ และทรัพย์สินที่เกิดจากกิจการกองทุน
ข้อ 16 การใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปเพื่อการดำเนินงานและบริหารระบบหลักประกันสุขภาพใน 4 ลักษณะ
1. สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุขใน
ชุมชนท้องถิ่น
2. จัดซื้อบริการสุขภาพชุดสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกกองทุน
3. สนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยภาคประชาชน
4. ใช้จ่ายในด้านการบริหารงานทั่วไปของกองทุน
4.1 จ่ายเป็นเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ครั้งละ 200 บาท
ข้อ 17 อำนาจการอนุมัติงบประมาณกองทุน
1. ในกรณีวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท ให้เป็นอำนาจของประธาน คณะกรรมการสามารถอนุมัติได้โดยต้องนำเข้าแจ้งคณะกรรมการในที่ประชุมครั้งต่อไป
2. ในที่วงเงินเกิน 20,000 บาทอนุมัติโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
ข้อ 18 ประกาศให้ใช้บังคับตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

1.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
1. บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2. รับผิดชอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงิน หรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามที่กำหนด
3. ดำเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ในความรับผิดชอบสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชนหรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
4. จัดทำข้อมูลและแผนดำเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมาย และหน่วยบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.4 ชี้แจงเป้าหมายที่อยากให้เกิดในปี 2553
- พื้นที่มีผลงานประสบการณ์โดดเด่น เพื่อเป็นต้นแบบศึกษาเรียนรู้ มีการถอดบทเรียนเพื่อเผยแพร่
- มีระบบสารสนเทศข้อมูลสุขภาพชุมชน และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพื่อประสานข้อมูลกับหน่วยงานสาธารณสุขพื้นที่
- มีการติดตามค้นหานวตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- มีรายงานผลงานรายไตรมาส รายปี
- พื้นทีมีการประชุมคณะกรรมการ มีการอบรมพัฒนาศักยภาพของกรรมการ ทีการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนหรือแผนที่ยุทธศาสตร์และทำกิจกรรม (เน้นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เอดส์ วัณโรค คนพิการ ผู้สูงอายุ) มีการบันทึกรายงานผล และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

1.5 ตัวชี้วัดกองทุน อปท.
1.มีข้อมูลสุขภาพชุมชนในพื้นที่
2. มีแผนสุขภาพชุมชน หรือแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
3. มีการสมทบงบประมาณรายปีตามเกณฑ์
4. มีกิจกรรมตรวจคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
5. มีการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
6. มีรายงาน รายไตรมาส และประจำปี

ด้านโครงสร้าง
1. ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน ไม่เกิน 5 คน
2.ผู้แทนศูนย์ประสานงาน/ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอิสะ 1 คน
3.ปลัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายกฯ เป็นเลขา
4.คณะกรรมการอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี
5.คณะกรรการอาจหมดอายุการทำงานก่อนกำหนดโดยคำสั่งจาก สปสช.
6. เพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน
7. หน.หน่วยบริการในพื้นที่
8. จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมื่อสิ้นปีงบประมาณเพื่อเสนอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
9. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น
กองทุนหลักประกันสุขภาพใด ที่ไม่มีเงินสมทบจาก อบต. หรือเทศบาลหรือไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ต่อเนื่องตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป สปสช.อาจประกาศยุบเลิกกองทุน อปท.นั้นได้ และให้โอนเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน อปท.เป็นของหน่วยบริการปฐมภูมิของรัฐในพื้นที่นั้น ตามวิธีการที่ สปสช.กำหนด
ด้านงบประมาณ
1. ค่าบริการสาธารณสุขได้รับจาก สปสช. 40 บาท
2. สัดส่วนเงินสมทบของ อปท.
อบต. ขนาดเล็ก 20 %
อบต.ขนาดกลาง 30%
อบต.ขนาดใหญ่/เทศบาล 50%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: search engine optimization company | Thanks to seo service, seo companies and internet marketing company