ตัวอย่างกำหนดการวันอสม. ปี 2553

วัน อสม. แห่งชาติ อำเภอ….บุ่งคล้า…จังหวัดหนองคาย ปี 2553
วันที่ 12 มีนาคม 2553
ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดหนองคาย

เวลา 07.30 น. อาสาสมัครสาธารณสุขพร้อมกันที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า อสม. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
เวลา 08.00 น. จัดรูปขบวน และซักซ้อมพิธีการ
เวลา 08.30 น. ประธาน อสม. จากทุกตำบล นำคณะ อสม. วางพานพุ่ม ถวายสักการะพระบรมมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (บรรเลงเพลงมาร์ช อสม.)
เวลา 09.30 น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
-เพลงมหาฤกษ์ บรรเลง 1 จบ
-สาธารณสุขอำเภอแนะนำแถวต้อนรับ ประธานในพิธี
-ตัวแทน อสม. ผูกผ้าขาวม้า ประธานและคณะฯ
- ขบวนแห่สวยงาม นำประธานสู่บริเวณพิธี
- พีธีกร เชิญชวน อสม.ปรบมืออุดมการณ์ ต้องรับประธานและคณะฯ
- ประธานประจำ ณ ที่รับรอง/เสริฟอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผ้าเย็น ผลไม้
- พิธีกรเรียนเชิญกรวยดอกไม้ และวางพานพุ่ม ถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ (ภาพถ่าย) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กรณีเป็นภาพวาดให้ใช้คำว่า พระบรมฉายาลักษณ์
- ประธานในพิธีเิปิดกรวยดอกไม้ และวางพานพุ่ม ถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ทุกคนยืนตรง)
- เพลงสรรเสริญพระบารมี บรรเลง 1 จบ (ถวายคำนับเมื่อจบเพลง)
- ประธานชมรม อสม.อำเภอ….นำ อสม. กล่าวคำปฏิญาณตนของ อสม.
- อสม. ร่วมร้องเพลงมาร์ช อสม. 1 จบ
- นายอำเภอกล่าวต้อนรับ
- ประธานชมรม อสม. อำเภอ…………กล่าวรายงาน
- และเรียนประธานกล่าวเปิดงาน
- เพลงมหาฤกษ์ บรรเลง 1 จบ
ทำพิธีมอบรางวัลต่างๆ ตามลำดับ
- ประธานมอบรางวัล และประกาศเกียรติคุณ อสม.ดีเด่น
- ประธานทำพิธีมอบป้ายเงินอุดหนุน
- สาธารณสุขอำเภอนำประธานและคณะ เยี่ยมชมกิจกรรม อสม
- อสม. ตั้งแถว ร้องเพลงมาร์ช อสม. ส่งประธาน เดินทางกลับ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: search engine optimization company | Thanks to seo service, seo companies and internet marketing company