คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ

best_asm (1)

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุ่งคล้า ร่วมกับ โรงพยาบาลบุ่งคล้า และชมรม อสม.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมจัดกิจกรรมคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดหนองคาย

best_asm (3)

ได้รับเกียรติจากผู้บริหารที่ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน อันได้แก่ นางเบญจพรรณ สมภักดี สาธารณสุขอำเภอบุ่งคล้า นางทิพยา ทองพันธ์ ผอ.รพ.สต.บุ่งคล้า นางเย็นใจ เจนด่านกลาง ผอ.รพ.สต.หนองเดิ่น นางสาวแคทริญา โทนแก้ว ผอ.รพ.สต.โคกกว้าง นายจันทรบูรณ์ โคตรรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวจิรนันท์ พันธุ์บุตร เภสัชกรปฏิบัติการ

best_asm

เนื่องจากทีมคณะกรรมการ ได้จัดเวทีให้ อสม.ที่ผ่านการคัดเลือกได้นำเสนอผลงานวิชาการ เหล่า อสม.เตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี เพื่อประชันฝีไม้ ลายมือกันอย่างเต็มที่ บ้างก็มีอุปกรณ์สาธิต เรียกคะแนนจากคณะกรรมการอย่างไม่มีใครยอมใคร

best_asm (5)

การนำเสนอของ อสม.แต่ละคน สร้างความลำบากใจในการตัดสินใจ ของคณะกรรมการเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดีผลการคัดเลือกก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ไม่มีข้อทักท้วงแต่อย่างใด ส่วนผลการตัดสินผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ

สาขา

คำนำหน้า

ชื่อ – สกุล

บ้านเลขที่/หมู่บ้าน/ตำบล

อำเภอ

1

การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นางสาว วิมล จันทร์แก้ว 9  หมู่ 2  ต.บุ่งคล้า บุ่งคล้า

2

สุขภาพจิตในชุมชน นาง จินต์จุฑา  วงษ์อุเทน 15 หมู่ 3 ต.บุ่งคล้า บุ่งคล้า

3

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน นาง สุภารักษ์  ตระแก้วจิตร 2  หมู่ 6  ต.บุ่งคล้า บุ่งคล้า

4

การบริการสุขภาพใน ศสมช. นาง สีดา  พิมพ์สุวรรณ 129 หมู่ 4 ต.หนองเดิ่น บุ่งคล้า

5

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ นาย สมนึก เจียงอุด 48 หมู่ 9 ต.โคกกว้าง บุ่งคล้า

6

การแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ นาง คำพร บุตรโส 63  หมู่ 6  ต.โคกกว้าง บุ่งคล้า

7

การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน นางสาว บพิตร  สีโพธิ์ลี 126  หมู่ 1  ต.หนองเดิ่น บุ่งคล้า

8

การส่งเสริมสุขภาพ นาง กรมเรียน เห็มลม 177 หมู่ 2 ต.บุ่งคล้า บุ่งคล้า

9

การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ นาง ประกาย ผิวจันทร์ 88  หมู่ 4  ต.หนองเดิ่น บุ่งคล้า

10

การจัดการสุขภาพชุมชน นาง พยอม  กรมเมือง 125 หมู่ 7 ต.บุ่งคล้า บุ่งคล้า

11

นมแม่สายใยรักแห่งครอบครัว นาง สุภาภรณ์ ภูสุธรรม 147 หมู่ 4  ต.หนองเดิ่น บุ่งคล้า

อสม.ดีเด่นระดับตำบล

(สาขาการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ)

นาย ประสาท  เคนหาราช 49 หมู่ 4  ต.บุ่งคล้า บุ่งคล้า

อสม.ดีเด่นระดับตำบล

(สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน)

นาย สำเนียง ละฝ่าย 17 หมู่ 7 ต.หนองเดิ่น บุ่งคล้า

อสม.ดีเด่นระดับตำบล

(สาขาการบริการใน ศสมช.)

นาง สาธิตา  ยี่ขอ 11 หมู่ 3 ต.โคกกว้าง บุ่งคล้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: search engine optimization company | Thanks to seo service, seo companies and internet marketing company