การพัฒนาส้วมสาธารณะ (HAS)การพัฒนาส้วมสาธารณะในพื้นที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เพื่อก้าวสู่เวทีระดับประเทศ ถือเป็นเรื่องท้าทายที่สนองตอบนโยบายที่หลากหลาย เช่่น เรื่องของการลดภาวะโลกร้อน มาตรฐาน 5 ส. ฯลฯ

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ได้จัดเวทีชี้แจงแนวทางการพัฒนาส้วมเพื่อก้าวสู่เวทีดังกล่าวขึ้น ณ ห้องประชุมรวมน้ำใจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

ได้มีการหยิบยกตัวอย่างส้วมสาธารณะที่ได้รับรางวัลในรอบปีที่ผ่านมา และมุ่งเน้นเทคนิคในการพัฒนาส้วมสาธารณะอย่างไรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 16 ข้อ ในส่วนของแนวนโยบายของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ได้ตอบรับการเข้าร่วมโครงการพัฒนาส้วมในสังกัดให้ผ่านเกณฑ์ (HAS) ทั้ง 16 ข้อ 100 %

ในส่วนของรายละเอียดเกณฑ์การประเมินจะใช้เกณฑ์การประเมินส้วมในระดับประเทศ สามารถ Download ได้ตามลิงค์นี้

ในการออกประเมินรับรองส้วมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพซึ่งมีห้องส้วมด้านหลัง เพียง 2 ห้อง ลักษณะส้วมเป็นแบบนั่งยอง ข้อที่ 10 ของเกณฑ์การประเมิน ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดได้เรียนแจ้งว่า สามารถปรับห้องส้วม 1 ห้อง เป็นแบบนั่งราบ ใส่ราวจับสำหรับผู้พิการ และปรับพื้นที่ได้ตามเหมาะสม สามารถผ่านเกณฑ์ข้อนี้โดยอนุโลม…หากหน่วยงานไหนสามารถสร้างส้วมเพิ่มสำหรับผู้พิการได้ก็ตามแต่ผู้บริหารเห็นสมควร

toiletplan สามารถ Download ได้ตามลิงค์นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: search engine optimization company | Thanks to seo service, seo companies and internet marketing company